Opći uvjeti putovanja

Opći uvjeti putovanja

Putnička agencija Eklata d.o.o, OIB: 11849965226, 21000 SPLIT – Osječka 11,
Tel: 021/544 232, Fax: 021 543 805, info@eklata.com, www.eklata.com


OPĆI UVJETI

Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja putničke agencije Eklata d.o.o. i svakog zaključenog ugovora o putovanju i vrijede od 1.7.2022. U općim uvjetima detaljnije se preciziraju odnosi putničke agencije Eklata d.o.o. (u daljnjem tekstu agencija) s jedne te roditelja/staratelja i djeteta putnika (u daljnjem tekstu putnik) s druge strane prilikom kupnje i konzumacije paket-aranžmana u ponudi agencije, a to su: škola u prirodi, terenska nastava, ekskurzija, maturalno putovanje, (u daljnjem tekstu školska putovanja) i Kamp Eklata (u daljnjem tekstu Camp Eklata).

PRIJAVA

Pravovremenom uplatom putnika ili autorizacijom kartične naplate, sukladno Ugovoru o putovanju (u daljnjem tekstu potpisom ugovora), putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Kopije uplatnica putnik je dužan čuvati najmanje godinu dana od dana uplate.

OTPLATA ARANŽMANA

Aranžman se otplaćuje sukladno dinamici iz Ugovoru o putovanju koji se sklapa između putnika i agencije. U protivnom se Ugovor o putovanju smatra ništavnim i agencija nije dužna osigurati usluge prema dostavljenoj ponudi. Cjelokupni iznos dugovanja mora biti podmiren najkasnije 10 dana prije početka konzumacije usluge ukoliko se putnik obavezao na obročno plaćanje.

CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana za školska putovanja je fiksna prema ponuđenom programu i neće se mijenjati osim u slučaju bitnije promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata, na primjer značajnije promjene stope inflacije, a time i cijena pružatelja usluga iz paket aranžmana, cijene goriva, visine poreza ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama, cijene prometa – zračni, željeznički, cestovni i pomorski kao i ostale nepredvidive troškove. U slučaju smanjenja broja putnika u odnosu na minimalni broj putnika definiran u ponudi, agencija zadržava pravo povećanja cijena aranžmana ili promjene ponuđenoga programa. Ukoliko putnik ne pristane na povećanje cijene kao ni na korekcije programa, agencija zadržava pravo otkazivanja paket-aranžmana uz obvezu povrata uplaćenih sredstava umanjenih za iznos troškova prijevremenog raskida ugovora (30% cijene aranžmana – minimalno 70,00 EUR). Cijena aranžmana Campa Eklata uvijek je fiksna i ne mijenja se.

CIJENA PRIJEVOZA

Cijena prijevoza za školska putovanja je uključena u cijenu ukoliko drukčije nije naznačeno u programu. U aranžmanima Campa Eklata prijevoz nije uključen u cijenu i dodatno se naplaćuje prema važećim cijenama. Temeljem ovakvog načina prijave, rizik popunjavanja autobusa preuzima agencija, a pojedinac ili grupa pristaje na spajanje s nekim drugim pojedincem ili grupom. Prijevozne troškove putnik je dužan platiti najkasnije 10 dana prije polaska. U slučaju nedovoljnog interesa za organiziranim prijevozom iz pojedinog mjesta polaska, agencija pridržava pravo otkazivanja istog. U tom slučaju putnik se upućuje na najbližu alternativu u ponudi organizatora. Ukoliko mu ponuđena alternativa ne odgovara putniku se nudi individualni transfer po posebnoj cijeni. Ako mu ni to nije prihvatljivo isti se upućuje na redovne linije javnog prijevoza bez posebnog pratitelja ili vlastiti prijevoz. U ovom slučaju isključuje se svaka odgovornost agencije za posljedice propusta u sigurnosti i organizaciji ili poremećaja reda prometovanja istih. Krajnju obavijest o organiziranom transferu putnik će dobiti unutar 7 dana do početka putovanja.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Kategorizacija ponuđenih smještajnih objekata i prijevoznih sredstva opisanih u programu putovanja sukladna je službenoj kategorizaciji u trenutku izdavanja programa. Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio sobu/apartman (smještajnu jedinicu) posebnih odlika, prihvatit će bilo koju smještajnu jedinicu u objektu dogovorenu i opisanu u programu putovanja.

ODUSTAJANJE PUTNIKA

Putnik od ugovorenoga putovanja može odustati bilo kada. Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u agenciji. U slučaju da je razlog otkaza putovanja pokriven policom osiguranja od otkaza putovanja, povrat vrši osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima koji su dostupni na mrežnim stranicama www.eklata.com. U slučaju kad razlog otkaza putovanja nije pokriven policom od otkaza putovanja ili ukoliko putnik otkazuje putovanje bez navođenja razloga, povrat sredstava vrši agencija. Datum zaprimanja pisanoga otkaza i ostale dokumentacije, čini temelj za obračun gdje će agencija za troškove do tada obavljenih poslova od ukupne cijene aranžmana zadržati slijedeće iznose:

za otkaz do 60 dana prije početka putovanja – 30% cijene aranžmana – minimalno 70,00 EUR,

od 59 do 30 dana – 40% cijene aranžmana, od 29 do 15 dana – 50% cijene aranžmana, od 14 do 8 dana – 75% cijene aranžmana, od 7 do 0 dana – 100 % cijene aranžmana.

Agencija preporuča uplatu i sklapanje police osiguranja od otkaza putovanja. Polica osiguranja od otkaza nije sadržana u cijeni i dodatno se ugovara s agencijom ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi/programu putovanja. Spomenuto osiguranje putnik može sklopiti posredstvom agencije koja u tom slučaju posreduje u prodaji osiguranja između putnika i osiguravajuće kuće i nije odgovorna u daljnjim pregovorima na relaciji putnik – Osiguravatelj. Isto se ne može ugovoriti naknadno nego samo prilikom prijave za putovanje tj. prilikom uplate prve rate ili cjelokupnog aranžmana.

PRTLJAGA

Prtljaga se prevozi na rizik putnika. Agencija ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu. U slučaju gubitka prtljage putnik će uz pomoć predstavnika agencije načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika. Agencija može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednom. U slučaju da se putnik odluči za kupnju paketa putnog osiguranja koji se odnosi na osiguranje prtljage tada vrijede posebni uvjeti osiguravajućeg društva. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da mu je od strane agencije ponuđeno osiguranje prtljage. Detaljnije informacije o ovom tipu osiguranja dostupne su na mrežnim stranicama www.eklata.com.

OBVEZE I PRAVA PUTNIKA

Potpisom ugovora putnik (roditelj/staratelj) daje suglasnost za participaciju djeteta putnika u animacijskim i sportsko – rekreativnim aktivnostima, te isključuje svaku odgovornost agencije za ozljede koje bi mogle nastati kao posljedica bavljenja istim za cijelo vrijeme trajanja putovanja. Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, zemalja kroz koje putuje i zemlje u koju putuje. Također je dužan odmah po primjećivanju ili najkasnije protekom 48 sati od završetka putovanja, a vodeći računa o okolnostima, prijaviti agenciji svaku nesukladnost koju utvrdi tijekom izvršenja usluge obuhvaćene Ugovorom o putovanju. Svi prigovori zaprimljeni nakon navedenog roka neće se razmatrati. Prigovor se podnosi u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte info@eklata.com. Dok agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to učiniti najkasnije 15 dana po primitku istog, putnik se odriče prava posredovanja bilo koje druge pravne ili fizičke osobe, te davanja izjava ili bilo kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Putnik je dužan pravodobno dolaziti na ugovorene sastanke, ne odvajati se od razreda ili skupine bez dozvole nastavnika i/ili voditelja putovanja, ponašati se primjereno i pristojno za cijelo vrijeme trajanja putovanja, u prijevoznim sredstvima, smještajnim i ugostiteljskim objektima ili ustanovama koje posjećuje, poštovati kućni red i/ili druge propise objekta u kojem boravi, brinuti o vlastitom zdravlju i sigurnosti i ne ugrožavati zdravlje, sigurnost i integritet drugih sudionika putovanja, ne uzimati ili poticati druge sudionike putovanja na konzumaciju alkohola, duhanskih proizvoda, opojnih sredstava i/ili drugih nedopuštenih sredstava, pridržavati se uputa voditelja putovanja i ostalog osoblja agencije, te uputa, naloga i zabrana učitelja i agencijskog osoblja. Svu namjerno počinjenu štetu za vrijeme trajanja putovanja namiruje putnik počinitelj. Putnik je dužan brinuti o osobnim predmetima i novcu. Za izgubljene i/ili ukradene predmete i novac agencija ne odgovara. U slučaju teže povrede kućnog reda i odnosa prema osobama i materijalnim dobrima od strane putnika počinitelja, agencija ima pravo istom otkazati daljnje pružanje usluga, a putnik (roditelj/staratelj) dužan je unutar 24 sata organizirati povratak djeteta putnika kući u vlastitom aranžmanu. U tom slučaju agencija zadržava pravo naplate pune cijene aranžmana. U aranžmanu Campa Eklata putnik je obvezan pridržavati se dnevnog rasporeda, vremenskih termina, a poglavito ustajanja, dolaska na obroke, organiziranih aktivnosti, zabave i spavanja. Svakodnevno je dužan prisustvovati nastavi odabranog programa i drugim izvannastavnim aktivnostima.

OBVEZE I PRAVA AGENCIJE

Agencija će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom osim u slučaju izvanrednih okolnosti (nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, epidemija i/ili pandemija, vremenske i/ili elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, prekidi prometnih komunikacija i ostale nepredvidive okolnosti). U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, agencija zadržava pravo korekcije cijene i/ili programa. Izmjena rasporeda programa po danima ne može biti predmet prigovora putnika, ukoliko su svi sadržaji predviđeni programom ispunjeni. U slučaju proglašenja izvanrednih okolnosti gdje postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na izvođenje paket-aranžman, putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana. Odluku o stupanju na snagu izvanrednih okolnosti donose lokalne vlasti na destinaciji gdje je organiziran smještaj u paket aranžmanu, a u slučaju utjecaja izvanrednih okolnosti na prijevoz do te destinacije, prijevoznik s kojim je ugovorena usluga prijevoza. U aranžmanu Campa Eklata agencija pridržava pravo promjene ugovorenog edukativnog programa ako se za isti prijavi nedovoljan broj polaznika.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Agencija se obvezuje da osobne podatke putnika neće iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (smještajni objekt, aviokompanija, prijevoznik, osiguravajuće društvo). Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci uprave agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Potpisom ugovora putnik daje privolu da njegove podatke, te slike i videozapise s putovanja agencija može koristiti u promotivne svrhe. Putnik istu u bilo kojem trenutku može ustegnuti slanjem pismenog zahtjeva na info@eklata.com.

PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Paket putnog osiguranja nije sadržan u cijeni i dodatno se ugovara u agenciji ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi. Isto putnik može sklopiti u agenciji koja u tom slučaju posreduje u prodaji osiguranja između putnika i osiguravajućeg društva i nije odgovorna u daljnjim pregovorima na relaciji Putnik – Osiguravatelj. Detaljnije informacije o ovom tipu osiguranja dostupne su na mrežnim stranicama www.eklata.com. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s mogućnošću ugovaranja paketa putnog osiguranja.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Potpisom ugovora i uplatom prve rate putnici su osigurani policom osiguranja od odgovornosti. Agencija će također upoznati putnika sa sadržajem istog tj. naknadi za štetu koju prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s ovim osiguranjem. Informacije o Osiguravatelju: Generali osiguranje d.d., broj police P13E-1024807434, OIB: 10840749604, Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, info.hr@generali.com, telefon 01 46 00 400.

OSIGURANJE JAMČEVINE

Jamčevina za putovanja ugovorena je s osiguravajućim društvom i uključena je u cijene svih paket-aranžmana agencije. Ugovor čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti putovanja ujedno služi kao potvrda osiguranja jamčevine. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima koja proizlaze iz osiguranja jamčevine kao i da je za isto dobio važeću, odgovarajuću potvrdu. Informacije o Osiguravatelju: Generali osiguranje d.d., broj police P15-1020000844, OIB: 10840749604, Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, info.hr@generali.com, telefon 01 46 00 400.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda agencija EKLATA d.o.o., bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Opći uvjeti putovanja dostupni su i na mrežnim stranicama www.eklata.com. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a primjenjuje se hrvatsko pravo. Potpisom ugovora putnik potvrđuje da su mu prije potpisa istog od strane agencije na uvid dostavljene sve predugovorne informacije vezano za paket-aranžman kao i sve informacije o njegovim pravima sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17) i EU Direktivi 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

Središnja kontaktna točka za upravnu suradnju u Republici Hrvatskoj ustrojava se pri Ministarstvu turizma i sporta, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb, pisarnica@mints.hr, tel. +385 1 6169 111.

Lokalni predstavnik organizatora: Branimir Ivkošić, Osječka 11, 21 000 Split, +385 21 544 232, branimir.ivkosic@eklata.com

Kontakt za alternativno rješavanje potrošačkih sporova: Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Roosveltov trg 2, 10 000 Zagreb, tel. 0800 1852, hgk@hgk.hr


Za paket aranžmane, ukoliko su kao takvi ugovoreni, Putnik ima sva prava koja proizlaze iz odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu koje se odnose na paket-aranžman. Turistička agencija Eklata d.o.o. u cijelosti je odgovorna za pravilno izvršenje paket-aranžmana kao cjeline. Turistička agencija Eklata d.o.o. ima zakonom propisanu osiguranu jamčevinu za naknadu putnikovih plaćanja i, ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osiguravanje repatrijacije putnika u slučaju da postane nesolventna.

Najvažnija prava u skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 • Putnici će dobiti sve bitne informacije o paket-aranžmanu prije sklapanja ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
 • Uvijek postoji barem jedan trgovac koji je odgovoran za pravilno izvršenje svih usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom.
 • Putnici dobivaju telefonski broj za hitne slučajeve ili podatke o kontaktnoj točki putem koje mogu stupiti u kontakt s agencijom.
 • Putnici mogu prenijeti paket-aranžman na drugu osobu uz obavijest o tome u razumnom roku i moguće plaćanje dodatnih troškova.
 • Cijena paket-aranžmana može se povećati samo ako se povećaju specifični troškovi (primjerice, cijena goriva) i ako je to izričito predviđeno u ugovoru, a u svakom slučaju najkasnije 20 dana prije početka paket-aranžmana. Ako povećanje cijene premašuje 8 % cijene paket-aranžmana, putnik može raskinuti ugovor. Ako organizator pridrži pravo na povećanje cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene ako dođe do sniženja relevantnih troškova.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora i dobiti puni povrat svih plaćanja ako se znatno izmijeni bilo koji od bitnih elemenata paket-aranžmana osim cijene. Ako prije početka paket-aranžmana trgovac odgovoran za paket-aranžman otkaže paket-aranžman, putnici imaju pravo na povrat i, prema potrebi, odštetu.
 • Putnici mogu raskinuti ugovor bez plaćanja bilo kakve naknade za raskid ugovora prije početka paket-aranžmana u slučaju izvanrednih okolnosti, primjerice ako na odredištu postoje ozbiljni sigurnosni problemi koji bi mogli utjecati na paket-aranžman.
 • Osim toga, putnici u svakom trenutku prije početka paket-aranžmana mogu raskinuti ugovor uz plaćanje primjerene naknade za raskid ugovora koja se može opravdati.
 • Ako nakon početka paket-aranžmana značajne elemente paket-aranžmana nije moguće pružiti kako je dogovoreno, morat će biti ponuđeni alternativni aranžmani bez dodatnih troškova. Ako usluge nisu pružene u skladu s ugovorom i to znatno utječe na izvršenje paket-aranžmana, a organizator ne ispravi nesukladnost, putnici mogu raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu bez plaćanja naknade za raskid.
 • Putnici imaju pravo na sniženje cijene i/ili naknadu štete ako usluge putovanja ne budu izvršene ili ako budu izvršene na nepravilan način.
 • Ako se putnik nađe u poteškoćama, organizator mu mora pružiti pomoć.
 • Ako agencija postane nesolventna, osigurava se povrat plaćanja. Ako agencija postane nesolventna nakon početka paket-aranžmana i ako je prijevoz uključen u paket-aranžman, osigurana je repatrijacija putnika. Turistička agencija Eklata d.o.o. ugovorila je zaštitu u slučaju nesolventnosti kod društva za osiguranje Generali osiguranje d.d. Putnici mogu stupiti u kontakt s tim subjektom, a kontakt podatci su: Generali osiguranje d.d., broj police P15-1020000844, OIB: 10840749604, Slavonska avenija 1b, 10000 Zagreb, info.hr@generali.com, telefon 01 46 00 400 ako su usluge uskraćene zbog nesolventnosti turističke agencije Eklata d.o.o.

Internetske stranice na kojima možete pronaći Direktivu (EU) 2015/2302:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32015L2302

Internetske stranice na kojima možete pronaći Zakon o pružanju usluga u turizmu:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2982.html