Top
 
Putnička agencija Eklata, ID: HR-AB-21-060077916
21000 SPLIT – Osječka 11,
Tel.: 021/544 232, Fax: 021 544 232
e – mail: info@eklata.com

 

O  P  Ć  I    U  V  J E  T  I     P  U T  O V A  NJ  A

 

OPĆI UVJETI

Opći uvjeti putovanja su sastavni dio svakog programa putovanja putničke agencije EKLATA  i svakog ugovora o zaključenom turističkom aranžmanu. U općim uvjetima  detaljnije se preciziraju odnosi putničke agencije Eklata (u daljnjem tekstu agencija) i roditelja ili staratelja djeteta – putnika (u daljnjem tekstu putnik) prilikom kupnje i konzumacije turističkih aranžmana u ponudi  agencije, a to su: škola u prirodi, terenska nastava, izlet(i), ekskurzije, maturalna putovanja, (u daljnjem tekstu školska putovanja) i ljetni kamp  (u daljnjem tekstu Camp Eklata).

 

PRIJAVA

Nakon prijave u agenciji ili kod ovlaštenog partnera, potpisom  ugovora te uplatom cijelog aranžmana, 1. rate aranžmana ili diktiranjem broja kreditne kartice kod kupnje putovanja  putem sredstava daljinske komunikacije, putnik u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete putovanja koje je prethodno pažljivo proučio. Kopiju ugovora,  zajedno s potvrdom o uplati cijelog iznosa ili prve rate, putnik je dužan dostaviti agenciji (poštom,  faxom ili scan-mailom) najkasnije 8 dana od datuma potpisa ugovora. Kopije uplatnica putnik je dužan je čuvati najmanje godinu dana od dana uplate.

 

OTPLATA ARANŽMANA

Aranžman se otplaćuje sukladno uvjetima u ugovoru o putovanju koji se sklapa između putnika i agencije. Cjelokupni iznos dugovanja mora biti podmiren najkasnije 10 dana prije početka konzumacije usluge.

 

CIJENA ARANŽMANA

Cijena aranžmana za školska putovanja je fiksna prema ponuđenom programu i neće se mijenjati osim u slučaju bitnije promjene vrijednosti kalkulativnih elemenata na temelju kojih je izračunata: značajnije promjene tečaja kune prema EUR, cijene goriva, cijene prometa – zračni, željeznički, cestovni i  pomorski. U slučaju smanjenja broja putnika od minimalnog na osnovu kojeg je rađena kalkulacija, agencija zadržava pravo povećanja cijena aranžmana ili promjene ponuđenog programa. Ukoliko putnik ne pristane na povećanje cijene kao ni na korekcije programa,  agencija zadržava pravo otkazivanja aranžmana, najkasnije sedam (7) dana prije početka konzumacije aranžmana uz obvezu povrata uplaćenih sredstava umanjenih za iznos troškova do tada obavljenih poslova (15% cijene aranžmana – minimalno 200 KN). Cijena aranžmana Campa Eklata uvijek je fiksna i ne mijenja se.

 

CIJENA PRIJEVOZA 

Cijena prijevoza za školska putovanja je uključena u cijenu ukoliko drukčije nije naznačeno u programu. U aranžmanima Campa Eklata prijevoz nije uključen u cijenu i dodatno se naplaćuje prema cijenama oglašenim u agenciji ili kod ovlaštenih partnera. Temeljem ovakvog načina prijave za putovanje, rizik popunjavanja autobusa preuzima agencija, a pojedinac ili grupa pristaje na spajanje s nekim drugim pojedincem ili grupom. Prijevozne troškove putnik je dužan platiti najkasnije 8 dana prije polaska. U slučaju nedovoljnog interesa za organiziranim prijevozom iz pojedinog mjesta polaska, agencija pridržava pravo otkazivanje istog. U tom slučaju putnik se upućuje na najbližu alternativu u ponudi organizatora. Ukoliko mu ponuđena alternativa ne odgovara putniku se nudi individualni transfer po posebnoj cijeni. Ako mu ni to nije prihvatljivo isti se upućuje na redovne linije javnog prijevoza bez posebnog pratitelja ili vlastiti prijevoz. U ovom slučaju isključuje se svaka odgovornost agencije za posljedice propusta u sigurnosti i organizaciji ili poremećaja reda prometovanja istih. Krajnju obavijest o organiziranom transferu putnik će dobiti unutar 7 dana do početka putovanja.

 

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Kategorizacija ponuđenih smještajnih objekata i prijevoznih sredstva opisanih u programu putovanja sukladna je službenoj kategorizaciji u trenutku izdavanja programa. Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija smještajnog objekta. Ukoliko putnik nije izričito pismeno ugovorio sobu/apartman (smještajnu jedinicu) posebnih odlika, prihvatit će bilo koju smještajnu jedinicu u objektu dogovorenu i opisanu u programu putovanja.

 

ODUSTAJANJE PUTNIKA
Putnik od ugovorenog putovanja može odustati bilo kada. Svako odustajanje mora se pismeno prijaviti u agenciji. Datum zaprimanja pisanog otkaza i ostale dokumentacije, čini temelj za obračun gdje će agencije za troškove do tada obavljenih poslova od ukupne cijene aranžmana zadržati slijedeće iznose:

za otkaz do 60 dana prije početka putovanja – 15% cijene aranžmana – minimalno 200 KN,
od 59 do 30 dana – 35% cijene aranžmana,
od 29 do 15 dana – 50% cijene aranžmana,

od 14 do 8 dana – 75% cijene aranžmana,
od 7 do 0 dana – 100 % cijene aranžmana.

Ukoliko putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija mogao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu i sklapanje police osiguranja od otkaza putovanja. Polica osiguranja od otkaza nije sadržana u cijeni i dodatno se ugovara u agenciji ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi/programu putovanja. Spomenuto osiguranje putnik može sklopiti posredstvom agencije koja u tom slučaju posreduje u prodaji osiguranja između putnika i osiguravajuće kuće – Osiguravatelja i nije odgovorna u daljnjim pregovorima na relaciji putnik – Osiguravatelj. Isto se ne može ugovoriti naknadno nego samo prilikom prijave za putovanje tj. prilikom uplate prve rate ili  cjelokupnog aranžmana. Ukoliko putnik nema dogovorenu policu, a primoran je otkazati putovanje (razlog nije bitan), agencija zadržava pravo zadržavanja uplaćenih ili dijela uplaćenih sredstava prema skali navedenoj u ovom članku. Informacije o Osiguravatelju, sve uvjete i detalje osiguranja Putnik može dobiti u agenciji ili na mrežnim stranicama www.eklata.com

 

PRTLJAGA
Prtljaga se prevozi na rizik putnika. Agencija ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu. U slučaju gubitka prtljage putnik će uz pomoć predstavnika agencije načiniti zapisnik s predstavnikom prijevoznika. Agencija može posredovati između putnika i prijevoznika, ali bez materijalne obveze prema ijednom. U slučaju da se putnik odluči za kupnju paketa putnog osiguranja koji se odnosi na osiguranje prtljage tada vrijede posebni uvjeti osiguravajućeg društva. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da mu je od strane agencije ponuđeno osiguranje prtljage. Informacije o Osiguravatelju, sve uvjete i detalje osiguranja Putnik može dobiti u agenciji ili na mrežnim stranicama www.eklata.com

 

OBVEZE PUTNIKA

Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i stvari ispune uvjete predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje zemlje, zemalja kroz koje putuje i zemlje u koju putuje. Dužan je

pravodobno dolaziti na ugovorene sastanke, ne odvajati se od razreda ili skupine bez dozvole voditelja ili pratitelja, ponašati se primjereno i pristojno za cijelo vrijeme trajanja putovanja, u prijevoznim sredstvima, smještajnim i ugostiteljskim objektima ili ustanovama koje posjećuje, poštovati kućni red i/ili druge propise objekta u kojem boravi, brinuti o vlastitom zdravlju i sigurnosti i ne ugrožavati zdravlje, sigurnost i integritet drugih sudionika putovanja, ne uzimati ili poticati druge sudionike putovanja na konzumaciju alkohola, duhanskih proizvoda, opojnih sredstava i/ili drugih nedopuštenih sredstava, pridržavati se uputa turističkog pratitelja/vodiča i ostalog osoblja agencije, te uputa, naloga i zabrana učitelja i agencijskog osoblja. Svu namjerno počinjenu štetu za vrijeme trajanja putovanja namiruje putnik počinitelj, a na osnovu izvršenog uvida počinitelja i oštećenog. U aranžmanu Campa Eklata putnik je obvezan  pridržavati se dnevnog rasporeda, vremenskih termina, a poglavito ustajanja, dolaska na obroke, organiziranih aktivnosti, zabave i spavanja. Svakodnevno je dužan prisustvovati nastavi odabranog programa i drugim izvannastavnim aktivnostima. Putnik je dužan brinuti o osobnim predmetima i novcu. Vrijednosti i novac može pohraniti u sef na recepciji.  Za izgubljene predmete i novac agencija ne odgovara. U slučaju teže povrede kućnog reda i odnosa prema osobama i materijalnim dobrima od strane putnika počinitelja agencija može jednostrano raskinuti Ugovor o putovanju. U tom slučaju agencija će izvijestiti putnika da je njegovo dijete dužno napustiti objekte u zakupu agencije. Putnik ili od istih ovlaštena osoba, dužan je preuzeti dijete unutar 24 sata od poziva te organizirati povratak putnika  kući u vlastitom aranžmanu.  U slučaju raskida ugovora zbog gore navedenih razloga agencija zadržava pravo naplate pune cijene aranžmana iz ugovora.

 

OBVEZE I PRAVA AGENCIJE

Agencija će putnicima pružiti usluge predviđene programom i ugovorom osim u slučaju okolnosti koje se ne daju predvidjeti (nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti). U slučaju nastupanja navedenih okolnosti, agencija zadržava pravo korekcije programa na način koji omogućuje provedbu istog bez štetnih posljedica po putnika. Izmjena rasporeda programa po danima ne može biti predmet prigovora putnika, ukoliko su svi sadržaji predviđeni programom ispunjeni. U aranžmanu Campa Eklata agencija pridržava pravo promjene ugovorenog edukativnog programa ako se za isti prijavi nedovoljan broj polaznika. Već potvrđene rezervacije Campa Eklata agencija može iznimno otkazati ukoliko je interes nedovoljan za održavanje programa, a putnik ne pristaje na promjenu ugovorenog programa. U tom slučaju agencija ima obvezu povrata uplaćenih sredstava umanjenih za iznos troškova do tada obavljenih poslova (15% cijene aranžmana – minimalno 200 KN). Cijena aranžmana Campa Eklata uvijek je fiksna i ne mijenja se.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge). Agencija se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik). Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga, kao i fotografije i videozapise sa putovanja,  upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“  – (unsubscribe from this list) na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na info@eklata.com. Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

 

PAKET PUTNOG OSIGURANJA

Paket putnog osiguranja nije sadržan u cijeni i dodatno se ugovara u agenciji ukoliko drugačije nije naznačeno u ponudi. Sadržava zdravstveno osiguranje (za inozemna putovanja), osiguranje od nesretnog slučaja (nezgode), osiguranje privatne odgovornosti, osiguranje prtljage i osiguranje od otkaza putovanja. Navedena osiguranja putnik ugovara po vlastitom izboru i ovise isključivo o njegovim željama i potrebama. Spomenuta osiguranja putnik može sklopiti u agenciji koja u tom slučaju posreduje u prodaji osiguranja između putnika i osiguravajućeg društva i nije odgovorna u daljnjim pregovorima na relaciji Putnik – Osiguravatelj. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s mogućnošću ugovaranja paketa putnog osiguranja. Informacije o Osiguravatelju, sve uvjete i detalje osiguranja Putnik može dobiti u agenciji ili na mrežnim stranicama www.eklata.com

U slučaju nastupanja nezgode /nesreće za vrijeme trajanja putovanja agencija (ili predstavnik) može posredovati u transferu putnika do bolnice ali bez odgovornosti za ishod. U slučaju da putnik ima zaključenu policu osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode) troškovi transfera do bolnice i troškovi liječenja podmiruju se sukladno uvjetima iz police osiguranja. U protivnom transfer do bolnice i sve troškove liječenja putnik podmiruje sam. Potpisom ugovora putnik daje suglasnost  o participaciji svog djeteta u animacijskim i sportsko – rekreativnim  aktivnostima, te isključuje svaku odgovornost agencije za ozljede koje bi mogle nastati kao posljedica bavljenja istim za cijelo vrijeme trajanja putovanja.

 

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Agencije osigurava svoje putnike sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu. Potpisom ugovora i uplatom prve rate putnici su osigurani policom osiguranja od odgovornosti. Agencija će također upoznati putnika sa sadržajem istog tj. naknadi za štetu koju prouzroči neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je od strane agencije upoznat s ovim osiguranjem. Informacije o Osiguravatelju, sve uvjete i detalje osiguranja Putnik može dobiti u agenciji ili na mrežnim stranicama www.eklata.com

 

OSIGURANJE JAMČEVINE

Jamčevina za putovanja ugovorena je s osiguravajućim društvom i uključena je u cijene svih aranžmana agencije. Ugovor čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti putovanja ujedno služi kao potvrda osiguranja jamčevine. Potpisom ugovora o putovanju putnik potvrđuje da je upoznat sa svojim pravima koja proizlaze iz osiguranja jamčevine kao i da je za isto dobio važeću, odgovarajuću potvrdu. Informacije o Osiguravatelju, sve uvjete i detalje osiguranja Putnik može dobiti u agenciji ili na mrežnim stranicama www.eklata.com

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovi uvjeti putovanja vrijede za sve programe koje izda  agencija EKLATA, bilo to posebno naznačeno na programima ili ne. Opći uvjeti putovanja dostupni su svim putnicima i potencijalnim putnicima, na svim prodajnim mjestima agencije i na mrežnim stranicama www.eklata.com. Sve reklamacije glede kvalitete i ponude putnik može prijaviti predstavniku agencije za vrijeme putovanja ili najkasnije osam dana po završetku istog i to u pisanom obliku. Reklamacije koje ne stignu u tom obliku ili stignu nakon tog roka neće se uzimati u razmatranje. Dok agencija ne donese rješenje prigovora, a dužna je to učiniti najkasnije 30 dana po primitku prigovora-reklamacije, korisnik aranžmana odriče se posredovanja bilo koje druge osobe, te davanja izjava ili bilo kakvih drugih dokumenata bilo kakvom sredstvu javnog priopćavanja ili bilo kakvoj drugoj instituciji. Najviša naknada po prigovoru može doseći 50 % cijene aranžmana, te se putniku isključuje svaka mogućnost naknade idealne štete. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Splitu, a primjenjuje se hrvatsko pravo.